Læs vores betingelser

Betingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelser medmindre Tekdam ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse

2.1 Aftale mellem Tekdam ApS og Køber anses for indgået, når Tekdam ApS og køber har indgået en skriftlig bekræftelse via mail. Eller personalet fra Tekdam ApS bekræfter din bestilling over tlf.

Efter som en mundtlig aftale er bindende, vil sådan aftaler stadig være underlagt disse handels og leveringsbetingelser.

Dette gælder ligeledes hvis ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse ender i købers spamfilter. Får man ingen ordrebekræftelse tilsendt, men ønsker en skal man selv rette henvendelse til Tekdam ApS.

Har køber eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsens skal indsigelsen foreligges skriftligt og være Tekdam ApS i hænde samme dag, som køber modtager kvitteringen.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Tekdam ApS ́ skriftlige godkendelse. Alle ordre er som minimum bindende i 3 måneder og kan derfor tidligst annulleres 3 mdr. fra dato opgive på ordrebekræftelsen. Som kunde har man altid 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen medmindre ordren er udført indenfor de 14 dage.

3. Priser

3.1 Alle priser til private er altid inkl. moms.

3.2 Priser til erhverv er altid ekskl. moms

3.3 Den endelige pris vil fremgå af kvitteringen fra Tekdam ApS og prisen vil altid tillægges den gældende moms, afgifter, fragt og andre gebyrer som er forbundet med opgaven.

3.4 Priserne er alt inklusivt! ingen gebyrer for f. eks kørsel, dog undtaget evt. miljøgebyr.

3.5 Tekdam ApS forbeholder sig retten til, at regulere allerede aftalte priser for produkter/services som ikke er leverede. Regulering af priser kan ske i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materiale prisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

3.6 Alle bestillinger hos Tekdam ApS hvor der benyttes kemi pålægges et miljøgebyr på minimum 60 kr + moms/75 kr inkl. moms

4. Levering

4.1 Vi levere og udfører normalt alle ordre indenfor de første 3 mdr.

4.2 Tekdam ApS kører i Danmark.4.3 Tekdam ApS samarbejder med godkendte underleverandører i hele landet.

5. Underleverandør

5.1 Tekdam ApS har samarbejdspartnere og godkendte underleverandører i hele Danmark.

5.2 Kunde giver tilladelse til, at Tekdam ApS må udlevere informationer som Navn, adresse og andet relevant oplysning til korrekt udførsel af opgaven. Ønsker Kunde at disse oplysninger forbliver mellem Kunde og Tekdam ApS, skal dette oplyses fra Kunde.

6. Betaling

6.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.

6.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Tekdam ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % pr påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

6.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil blive betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6.4 Der kan betales kontant, med bank overførsel eller med MobilePay.

7. Ejendomsforbehold

7.1 Tekdam ApS har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er fundet sted.

8. Levering

8.1 Leveringstider som oplyses er omtrentlige og er ikke bindende, medmindre andet er aftalt og angivet på skrift.

8.2 Tekdam ApS er berettiget til at udskyde leveringstiden hvis der opstår forhold som Tekdam ApS ikke er herre over jf. i øvrigt punkt 10.

9. Følgeskader/Indirekte tab

9.1 Tekdam ApS er ikke ansvarlig overfor køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

9.2 Tekdam ApS er ikke ansvarlig for følgeskader efter en algebehandling, fliserens, facaderens, tagrenderens, graffitirens, rens af træ terrasse, tag-rens, tagrenderens, imprægnering, vinduespudsning, glasrenovering og afrens af vinduer, det er udelukkende købers egen vurdering om algebehandling, fliserens, facaderens, tagrenderens, graffitirens, rens af træ terrasse, tag-rens, imprægnering, tagrenderens, vinduespudsning og afrens af vinduer tåler en behandling, Tekdam ApS kan derfor ikke stilles til ansvar for skader mod tag, fliser, facader, tagrender, tresser, vinduer og karme så som utætheder, overflade skader eller lignende.

10. Reklamationer/Garanti

10.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Tekdam ApS uden ugrundet ophold. Det kræves at kunden har før og efterbilleder.Før billeder skal være taget senest 2 dage før udførsel af opgave.Hvis der er manglende før og efter billeder vil reklamationen blive afvist.

10.2 Fejl ved et produkt som opstår af naturligt slitage, overlast, manglende betjening, manglende vedligeholdelse, hændeligt uheld eller nogle andre forhold, hvor det er Køber som bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

10.3 Alle kunder får efter bestillingen tilsendt alle relevante handels og leveringsbetingelser pdf via mail eller link til handels og leveringsbetingelserne.

11. Force majeure

 1. Force majeure
11.1 Tekdam ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Tekdam ApS‘ rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til stormflod jordskælv, oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på det tidspunkt hvor aftalen blev indgået.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, også selvom de er miljøgodkendte, idet dette kan skade vandmiljøet.

Det er derfor meget vigtigt, at du senest ved bestillingen af vores services hvor der bruges kemiprodukter sikre dig, at tagrender og afløb leder direkte til et kloaksystem som er tilkoblede rensningsanlæg. Tjek evn. Ved din kommune.

Du bekræfter med din underskrift, at af hoslagte handels og leveringsbetingelser, at spildevand fra din ejendom ikke udledes direkte til vandmiljøet, men kun til kloak som er tilkoblede rensningsanlæg.

Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset din underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender du at ville holde Tekdam ApS erstatningsfrit for ethvert krav der måtte opstå mod Tekdam ApS i denne anledning. Du erkender hermed også, at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Tekdam ApS.

De kan hente oplysninger om afledning af dit spildevand ved din kommune. Du kan også tjekke BBR på www.ois.dk.

Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du tilvælge vores service om opsamling af væske fra algebehandling som Mulig Tilvalg + kr. 650.- + moms

13. Delvis ugyldighed

13.1 Hvis en eller flere punkter af disse handels-og leveringsbetingelserne kendes ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig kan ugyldig af de øvrige bestemmelsers gyldighed, gennemførlighed eller lovlighed blive påvirket eller forringes deraf.

14. Tvister

14.1 Enhver tvist eller uenighed om forståelse eller rækkevidden af handels del- og leveringsbetingelserne, mellem de involverede parter som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Tekdam ApS´ værneting.

15. Billeder og dokumentation

Billeder bruges i vores markedsføring, herunder på sociale medier, tv, avis, blade, flyets, brochures og på vores hjemmeside eller lignende.

Billederne som vi tager vil aldrig blive vist sammen med dit navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige oplysninger.

Du giver som kunde samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de de oplyste informationer som mobil nr. e-mail, navn og adresse til digital kommunikation, tilbud og markedsføring.

16. interval binding

Når du tegner et abonnement hos Tekdam ApS er du bundet af din aftale indtil du opsiger aftalen.

Dvs. aftale kan ikke afmeldes fra gang til gang med mindre der er forhold som forhindre, Tekdam ApS i at udføre vinduespudsning på adressen.

Ligeledes er du bundet til, at få udført din vinduespudsning på de dage/datoer som er bestemt af Tekdam ApS.

Ønsker du, at rykke din aftale en enkelt eller flere gange uden for interval vil Tekdam ApS opkræve et ekstra gebyr på 35% af din pris.

Gebyret dækker ekstra kørsel og planlægning uden for rute.

Vinduespudsning

Priser

Priser som er givet via telefon eller som er tilsendte på mail, sms, brev eller anden skriftform er som udgangspunkt vejledende, hvilket betyder at prisen kan blive ændret. Det vil dog aldrig ske uden, at du er informeret og acceptere det. Vinduespudseren giver altid besked inden opgaven startes, hvis ikke stemmer overens med opgavens omfang eller oprindelige aftale.

Selvfølgelig helt uforpligtende.

Ved abonnementsaftale kan prisen blive ændret efter aftalens begyndelse hvis det vurderes at der er kommet flere vinduer til, nye vinduer af anden type, fejl i oprindelig tilbud, ved fejl oplysning af antal vinduer.

Du vil her modtage et nyt tilbud, hvor du kan tage stilling til om vi skal fortsætte samarbejdet.Alle priser indexreguleres med 8% 1. januar hvert år.

Bestilling

Du kan bestille vinduespudsning via kontaktformular fra hjemmeside, mail eller telefon

Inden og under vinduespudsningen

Det er især vigtigt at der er ryddet foran alle vinduer så vi har plads til at udføre vores arbejde

Viser det sig at vinduerne ikke er ryddet, vil vinduespudseren tage billeddokumentation og vinduet bliver IKKE pudset.

Gardiner, persienner, møbler og lignende kan blive ramt af vand og er derfor kundens ansvar at fjerne eller afdække.

Skader herpå kan Tekdam ApS ikke stå til ansvar for.

Du bedes derfor rykke alle ting som du vurdere kan blive beskadiget.

Det er især vigtig, at vindueskarme, radiatorer, etc. i stand til at deres holdbarhed kan tåle at vores vinduespudsere kan lægge vægt herpå. Vi har ikke mulighed for at pudse vinduerne uden at berøre elementer i og omkring vinduerne og Tekdam ApS fraskriver sig hermed ethvert ansvar for ødelagte vindueskarme, løsrevne radiatorer eller anden skade på og omkring vinduer grundet dårlig stand.

Vi opfordrer dig/jer til, at gøre os tydeligt opmærksom på evt. skrøbelige element så vi på adressen kan vurdere om en anden måde/metode er mulig for at undgå skader.

Tilfredshedsgaranti

Vi arbejder med 100% tilfredshedsgaranti, så skulle du mod forventning ikke være tilfreds med vinduespudsningen, retter vi op på fejl og mangler uden ekstra beregning.

Hvis du opdager/oplever fejl og mangler skal du rette henvendelse inden for 24 timer pr. Telefon: +4550189533 eller e-mail: info@tekdam.dk

Vi vil herefter rette op på fejl hurtigst muligt.

Skader

Tekdam ApS fraskriver sig alt ansvar ved skader, som opstår i forbindelse med åben og lukning af vinduer.

Det gælder alle typer af vinduer; termoruder, enkeltglas, forsatsvinduer, optoglas, koblede ruder og vinduesbeslag mm, nye som gamle

Når en vinduespudsning skal udføres kræver tit, at vinduerne skal åbnes og lukkes og det vil derfor altid kundens eget ansvar, at alle vinduer er i stand til at kunne åbnes og lukkes uden problemer.

Gardiner, persienner og lign. skal fjernes, viser det sig at disse ikke er fjernet når vi kommer for, at pudse vinduer kan Tekdam ApS ikke være ansvarlig for nogen former for skader herpå.Det skyldes, at vi udføre vores arbejde så tæt på disse og vi kan derfor ikke undgår at berøre dem.

Persienne og lameller kan være ekstra skrøbelige og vi kan derfor på ingen måde stå til ansvar for beslag, ophæng, låse eller lign. som går i stykker under udførelsen af vores arbejde.Det er derfor kundens ansvar, at fjerne gardiner, lameller og persienner mm. Inden vores besøg.

Vinduesglas er ofte let ridsede og som man først ser når vinduerne er nyvaskede. Vi benytter udelukkende professionelt udstyr, speciallavet til netop vinduespudsning og vinduesvask, som ikke ridser vinduer.Tekdam ApS fraskriver sig derfor ethvert ansvar ved evt. ridsede ruder under eller efter udført service.

Vinduespolering eller afrensning

En almindelig vinduespudsning er en polering af dine vinduer med sæbe og knofedt og vil i langt de fleste tilfælde være nok til, at få dine vinduer rene.

En vinduespudsning ikke forveksles med en afrens af ruderne, da det helt anden service.

Vinduerne afrenses når det vurderes, at en vinduespudsning ikke er tilstrækkelig til, at få vinduer rene.

En afrens af ruderne benyttes ofte efter istandsættelse og facaderenovering eller været i kontakt med f. Eks maling eller røg.

Tidsændring

Vores vinduespudser gør alt hvad de kan for, at nå frem til dig til aftalt tid. Det kan dog ikke altid lade sig gøre og derfor kan der forkommen en tidsændring på +/- 60 min.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendig at aflyse aftale på dagen ved akut opstået sygdom, tekniske problemer, mekaniske problemer, trafik uheld, kritiske vejrforhold/vejrlig eller andre pludseligt opstået problemer som Tekdam ApS ikke direkte kan være herre over.

Afbestilling

Der er gratis afbestilling og ombooking i op til 12 timer før pudsning skal udføres.

Du har mulighed for, at afbestille ved at kontakte kundeservice på tlf. +4550189533 eller på e-mail: info@tekdam.dk

Ved afbestilling eller ombooking hvor der er mindre end 12 timer til aftaletidspunktet vil det fulde beløb af det pågældende tilbud blive opkrævet.

Det skyldes, at vi har planlagt dagen og måske sagt nej til andre bestillinger. Vi står samtidig med de sammen omkostninger og udgifter.

Abonnement

For at få et abonnement ved Tekdam ApS, skal du bo på en adresse hvor vi altid har fri adgang til dine vinduer.

Hvis dette kræver en nøgle eller kode skal vi have adgang til disse.

Det betyder, at vi skal kunne pudse dine vinduer når du ikke er hjemme.

Vi tilbyder udvendig vinduespudsning på abonnement.Indvendig vinduespudsning aftales fra gang til gang.

Bindingsperiode

For at kunne levere vores service på abonnement til en fornuftig pris bliver vi nødt til, at binde dig.

Når du opsiger dit abonnement vil du være bundet til én vinduespudsning.

Dvs du kan altid opsige dit abonnement på vinduespudsning hvorefter du har én vinduespudsning tilbage.

Hvis du ønsker, at opsige dd. Vil det koste et gebyr på kr. 500 inkl. Moms

Interval Binding

Når du tegner et abonnement ved Tekdam ApS er du bundet af din aftale indtil du opsiger aftalen.

Dvs. aftale kan ikke afmeldes fra gang til gang med mindre der er forhold som forhindre, Tekdam ApS i at udføre vinduespudsning på adressen.

Ligeledes er du bundet til, at få udført din vinduespudsning på de dage/datoer som er bestemt af Tekdam ApS.

Ønsker du, at rykke din aftale en enkelt eller flere gange uden for interval vil Tekdam ApS opkræve et ekstra gebyr på 35% af din pris.

Gebyret dækker ekstra kørsel og planlægning uden for rute.

Interval

Du kan få vinduespudsning på abonnement med 4, 6, 8 eller 12 interval, som udløser din rabat.Ved enkelte tilfælde kan der laves special interval.

Ved en abonnementsaftale tilbyder vi ikke en aftale på et bestemt tidspunkt eller ugedag.

Vi kommer og udfører vinduespudsning med et interval på 4, 6, 8 eller 12 uger som er fastsat på en uge og ikke en ugedag.

Vi kommer i hverdage og lørdage mellem kl. 07-20.00.

Når du tegner et abonnement vil du få pudset dine vinduer hurtigst muligt, dette aftales nærmere.

Mellem første og anden pudsning skal du være opmærksom, at der kan gå lidt kortere eller længere tid til næste pudsning. Dette skyldes, at vi skal have dig lagt ind på en rute i dit område.

Det kan i sjældne tilfælde forekommer forskydelse i intervallet.

Dette kan skyldes optimering af ruter, sammenlægning af ruter, ved sygdom, grundet vejrforhold som gør vi ikke kan pudse.

Hvis det er aftaler vil du 1-2 dage før opgavens udførsel modtager du en SMS eller Email om hvilken dag vi forventer, at komme.

Vær opmærksom på at det kan ændre sig og du vil i sådan et tilfælde få besked med en ny dato.

Underleverandører
Tekdam ApS har samarbejdspartnere og bruger godkendte underleverandører i hele Danmark.
Kunde giver tilladelse til, at Tekdam ApS må udlevere informationer som Navn, adresse og andet relevant oplysning til korrekt udførsel af opgaven. Ønsker Kunde at disse oplysninger forbliver mellem Kunde og Tekdam ApS, skal dette oplyses fra Kunde.Underleverandører vil udfører Kundens opgave som Tekdam ApS har anvist.Nuværende underleverandører:Firma:Total-Remove ApSWake-CleanOpgaver:Vinduespudsning, højtryksrens, algebehandling, graffitirens, tagrenderens m.m.

Betaling
Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.

Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Tekdam ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % pr påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil være betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Rens med højtryk

Opmåling

Der foretages en grundig opmåling inden opgaven påbegyndes.

Fakturerings Beløbet vil, med mindre andet er aftalt, altid tage udgangspunkt i kontrolopmålingen. På den måde fakturers der hverken for lidt eller for meget.

I tilfælde hvor der mere er mere end +10% end først indtaget i ordrebekræftelsen vil vi kontakte kunden og informere herom. Vær derfor ved telefonen eller i hjemmet på udførselsdatoen

Vi har dog en bagatelgrænse på 10% på opgaver under 100m2, dvs sige hvis der ikke er mere end 10% ekstra udføres opgaven uden merpris.

Viser det sig, at opmåling er under det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil arbejdet påbegyndes uden kommentarer.

Dato og tidspunkt

Hos Tekdam ApS giver vi altid en præcis dato for din afrens. Da ikke alle arbejdsdage er ens kan vi ikke give et præcist tidspunkt på dagen. Du vil isted, få et estimat for vores ankomst.

Tiderne er typisk:

Morgen

Formiddag

Middag

Eftermiddag

I tilfælde af dårligt vejr, som forhindrer udførsel på den aftalte dato, vil vi hurtigst muligt give dig besked herom og samtidig aftale en ny dato med dig.

Det skal du sørger for

Der er flere ting, som du skal forberedt inden vi kommer.

Du skal have styr på følgende:

 1. Der skal være fri adgang til vand ude eller inde.
 2. Tjek om dit vandtryk ikke er for lavt.
 3. Der er adgang til området hvor opgaven skal udføres
 4. Det skal være muligt for os, at parkere tæt på området og vandforsyningen.
 5. Arealet hvor opgaven skal udføres skal være ryddet for krukker, dyr, havemøbler mm. Tingene skal rykkes mindst 10 meter væk fra området
 6. Arealet skal være ryddet for store mængder ukrudt. Vi kan fjerne ukrudtet mod en merpris.

Garanti / Service Behandling af fliser, facader tage og træoverflader

”Tekdam ApS tilbyder op til 15 års holdbarhed mod alger og flisepest”

Tekdam ApS op til 15 års garanti mod alger og flisepest dog kun hvis der udføres en årlige vedligeholdelse igennem vores service aftale. Vedligeholdelsen foretages ved at vi 1. gang årlig kommer og giver det aftalte område en algebehandling.

Skulle der stadig, mod forventning, opstå alger eller flisepest efter vores besøg vil Tekdam ApS naturligvis give en algebehandling mere eller rense området uden merpris.

Afbestilling eller ændring af dato

For at foretage ændringer af din aftale skal du henvende til på telefon eller e-mail indenfor vores åbningstider.

Vores åbningstider kan du finde på vores hjemmeside: www.tekdam.dk

Alle aflysning skal ske skriftligt til info@tekdam.dk

Da flere af vores services er sæsonbaseret har vi mange bookinger i foråret og sommersæsonen

Det betyder når du har bestilt en tid ved os og fastsætter en dato for opgaven udførsel, har vi ikke mulighed for at tage imod andre bestillinger for den dato. Derfor vil din bestilling være bindende når vi har aftalt en dato for udførelsen og ønsker du alligevel at afbestille vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr. Se følgende gebyr her:

 • Afbestilles der inde for 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves du ikke afbestillingsgebyr
 • Afbestillingen sker efter 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves der et gebyr på kr. 500
 • Afbestilles der inden for 5 hverdage før datoen for udførelsen opkræves der et gebyr på kr kr. 1,500

Ønsker du at afmelde du årlige serviceaftale har du mulighed for, at opsige gratis fra år til år såfremt at du opsiger din aftale inden 1. januar.

Fra d. 1 januar begynder vi planlægningen af alle ruter inklusiv din rute og da det er et stort administrativt arbejde vil der ved opsigelse efter 1. januar blive opkrævet et gebyr på kr 650

Betaling

Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.

5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Tekdam ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % pr påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

5.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil være betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Erstatningsansvar / Indsigelser
1. TRÆTERRASSENS TILSTAND EFTER RENSNING

Vi gør hermed opmærksom på at en rens af træ ikke kan sammenlignes med en slibning. En slibning af træet vil være en dybere “behandling” hvor man kommer dybere ned i træet. Hvor med en rens får man renset overfladen af træet. Derfor kan der være en mulighed for, at træet ikke fremstår ensartet over det hele.

2. Træets udseende/farveforskel

Træ arter sig forskelligt med tiden og da det er et levende materiale vil der med tiden blive blødere og kan mørne.

Træet vil derfor typisk ændre farve i overfladen og det kan være meget svært at sige hvor langt ned i træet det forekommer. Det er blandt andet faktorer som hvor meget sollys og regn træet har været udsat for samt træet alder og hvordan det tidligere er blevet vedligeholdt. Det ses derfor tit en farveforskel i træet ved områder hvor det er under f. Eks et tag kontra hvor det står under åben himmel. Det vil derfor være svært at give en garanti for, at få den oprindelige farve tilbage. Er der forsat mørk/grå/hvidt slør i træet overflade efter rensen vil det muligvis være nødvendigt at slibe træet.

3. Træet rejser sig

Når du har fået udført en rensning af træ kan det ske at træet rejser sig, det vil dog være minimalt hvis det er ved hårdt træ og træ i god tilstand.

4. Overfladens tilstand ved træoverflader

Der gøres opmærksom på hvis træet er angrebet af råd bliver træet blødt hvilket betyder, at det kan blive spulet af ved afrensningen. Hvis der i øvrigt er skader i overfladen eller sidder løse træfliger kan disse også risikere at blives spulet af. Det kan være så godt som umuligt, at vurdere inden rensen om der er råd og/eller løse fliser som vil komme af. Tekdam ApS kan ikke stå til ansvar for skader eller kosmetiske ændringer som kommer heraf.

5. Udskridning af fliser

Flisebelægning vil med tiden skride ud og dette kan ikke undgået om det er i større eller mindre grad. Det sker oftest grundet store regnskyl, rødder fra træer, indkørsel på belægning med bil mm.

Rensningen fjerner de fleste former for begroning mellem fugerne, dvs de brede fuger vil være tydeligere efter rensen. Fugerne vil derfor være tydeligere og man kan dermed bedre se hvis fliserne har rykket sig. Tekdam ApS kan derfor ikke holdes til ansvar for udskridning af fliser.

6. Stoppet dræn eller kloak

Når der renses ukrudt og mos væk fra fuger vil det meste blive samlet op. Der må forventes, at en del også vil ende i kloakken, da vi renser med vand og kan derfor ikke helt undgået. Normalt er dette ikke et problem, men har du et dræn/kloak som bliver let tilstoppet skal du venligst meddele det til os inden opgaven opstart.

7. Flisernes tilstand efter rensningen

Fliser har en forskellig porøsitet, som slides over tid, ligesom f. eks træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning bør hverken skade, ødelægge eller slå større revner af af sunde fliser. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog være lettere at kunne genkende, da den ikke længere vil være tilsmudset. Nogle fliser kan have været udsat for frostsprængninger eller af andre grundet begyndt at smuldre, som derfor kan ses tydeligt efter en rensning.

8.Flytning af havemøbler, krukker mm

Det er din egen opgave at flytte havemøbler, krukker og andet væk i god afstand fra rense-områder, gerne 10 meter eller mere.

7. Flytning af krukker, porcelæn m.m.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra rense-områder.

9. Utæt vandhane efter rensning / behandling og slanger igennem huset

Hvis ikke du har har vandudtag udenfor, har vi mulighed tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Mange vandhaner er tætnet med en form for pakning som kan være gammel og mørne og kan derfor give en utæthed efterfølgende. Utætheden kan ikke altid ses med det samme, da den kan være minimal. Derfor er det vigtigt at kunden selv er opmærksom på at sætte en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.

Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, når vi skal sætte vores vandtilkobling til, så vil vi med det samme gøre opmærksom på det.

Hvis vi skal igennem huset med vores slanger, så er det altid kundens ansvar at have dækket gulvet af med en form for afdækning, hvis gulvet kan være sart. Tekdam ApS kan ikke være ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

Hvis der efter opgavens udførelse er eller opstår problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil normalt ikke gå i stykker af at vi tilslutter en kobling og en vandslange. Vi har før oplevet at ældre vandhaner kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke kan holde vandhanen.

10. Indsigelser til opgaven som er renset

Det er vigtigt at hele arealet er færdig renset når vi kommer efterfølgende og imprægnerer. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, skal disse derfor gøres senest 48 timer efter rensningen er udført, så vi hurtigst muligt kan få udbedret tingene. .

11. Farveforskel og kalk optræk under carport

Farveforskelle: Fliser som er under overdækning, fx under carport, bliver ikke udsat for syreregn og oplever derfor ikke samme slitage som fliserne udenfor. Fliserne vil derfor bibeholde den pæne, slebne og glatte overflade som når de produceret i mange flere år end fliserne som ikke ligger under overdækning.

Fliser som ligger under åben himmel har i de fleste tilfælde en mere ro og “slidt” overflade. I nogle tilfælde vil en flise være produceret med en mørkere overflade og farveforskellen kan derfor ses tydeligere efter en rens. Det vil ikke være muligt, at rense så de bliver ens.

Farveforskellen på granit vil i nogle tilfælde blive mørkere pga. siloxane i den imprægnering som vi benytter.

Kalkudtræk: Nye fliser vil indeholde kalk i betonede og vil stige til overfladen. Det vil over tid blive vasket borte af regn.

 1. Under carporte og overdækninger kan fliserne fremstå mørkere, da de ikke får sollys.
 2. Der kan forekomme kalkudfældninger på arealer som er overdækkede og ikke har fået vand før. Det kan fjernes ved, at feje fugesand over fliserne.
 3. Under carporte kan der forekomme mørke kørespor, som skyldes asfalt og gummi fra f. eks bildæk.
Ovenstående tilfælde kender vi til og den bedste løsning vil være, at få fyldt fugerne med sand eller grus, som giver et mere ensartet resultat og vil fjerne kalkudfældninger.

12. Sort stakit og sort malet facade

Når vi har renset vil vi skylle facaden ned dog vil der stadig kunne være sandkorn og snavs siddende. Overskydende snavs og skidt vil blive fjerne efter nogle regnskyld. På sort stakit vil overskydende snav være mere tydeligt og vi gør altid vores bedste skylle det af. Det kan dog være udfordrende i det sand/snavs bliver mørkt når det er vådt og kan derfor være svært at se om det hele kommer væk. Regn vil, altid tage det sidste.

13. Facade

Når vi har renset fliserne vil vi facaden ren med et lavt tryk. Har facaden frostsprængninger eller luft under malingen så vil der være en risiko for, at kunne ryge af. Du kan typisk se det inden idet at pudset har streger de steder frostsprængninger er og malingen vil i mange tilfælde være boblet lidt lidt op eller hænge i flager.

Dette er Tekdam ApS ikke ansvarlig for at reparere.

 1. Valg af sand i fugerne
Når fliserne er imprægneret anbefaler vi, at fylde fugerne med fugesand. Vi benytter i de fleste tilfælde danfugesand som er ukrudtshæmmende og størkner også lidt som også gør det svært for ukrudt at leve. Til københavnerbelægning vil vi anbefale 0,4 grus, som vi også selv benytter, da fugesand vi være for fint i kornet.

15. Vand og el

Udgifter til vand og el står kunden selv for, el benyttes kun ved opsamling/støvsugning af vand. Vores slange til højtryk er 60 meter og vores slange til vand er 40 meter og vi skal derfor have mulighed for, at parkere vores indenfor disse afstande, da alt dette udstyr er fastmonterede i bilen.

Er det ikke muligt, at parkere inde for disse afstande skal du oplyse os om dette, så vi har mulighed for at finde en løsning og ikke kører forgæves.

16. Indtrængende vand / vandskader

Tekdam ApS kan ikke være ansvarlig for indtrængen af vand under udførelsen af arbejdet. Vi anbefaler, at du sikre dig at der ikk er utætheder ved vinduer og andre steder på facaden. Ved fliserens gør vi opmærksom på, at du sikre dig at vandet ikke kommer ind under døre ved skur eller kælder. Har du videoovervågning eller andet som kan tage skade af vand er det dit eget ansvar at få det dækket ind. Vi passer altid på og er opmærksom de steder hvor der er “skrøbelige” ting.

Tekdam ApS dækker skader forårsaget af ovenstående, da det er en del af vores behandling at rense med vand og skylle alt pænt ned efter arbejdet.

17. Travertin Fliser​

Ud fra vores erfaring kan vi sige, at hvide fliser, især travertinfliser, er specielt udsat for smuds og skidt, som trænger ned i flisen. Det betyder at overfladen godt kan renses og behandles, men vi kan ikke give garanti mod smuds, som efterfølgende er gået ned i flisen. I det tilfælde vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i man tilfælde være nok, men vi giver ingen garanti på afrens og behandlinger på travertinfliser.

18. Tekdam ApS fjerner mos, flisepest og grønne alger, men ikke:
 • Græs mellem fuger – Vi kan fjerne størstedelen, men kan ikke give garanti, for at det hele vil være fjernet efter rensen. Vi kan fjerne store mængder mod merpris.
 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig i flisens porer og vi giver derfor ikke garanti for at disse bliver fjernet. Vi kan komme langt i form af vores algebehandling som nedbryder de sorte lav. Det vil typisk tage 6-8 måneder at fjerne sort lav alt efter intensiteten af angrebet.
 • Kørespor i indkørslen – Vi i nogle tilfælde kørespor i indkørsler især under udhæng/carporte. Det opstår af opvarmede dæk og asfalt fra vejen og vil kræve en speciel form for kemi, som skal sidde arbejde hvorefter det renses af med hedvand. Hvis der er tale om dybdegående skidt kan det have misfarvet flisen så slemt at flisen skal skiftes ud.

19. Pool

Har du en pool vil vi starte med at afrense de omliggende areal først hvorefter vi renser den sidste del omkring poolen til sidst. Det gør vi for, at minimere snavs som kommer i poolen. Du skal selv sørge for, at rense poolen for blandt andet bundfald.

Har du en lunke eller lign, hvor vandet vil samle sig, vil du højest sandsynlig opleve mere snavs i din pool. Her skal du huske at rense lidt af gangen for at du ikke overfylder din maskines filter. Tekdam ApS kan ikke være ansvarlig for skader eller udskiftning af filter eller andet opfølgende arbejde ved dit poolområde.

20. Ansvarsfraskrivelse

Algebekæmpelsesmidler so vi benytter må ikke udledes direkte til åer og vandløb, også selvom de er miljøgodkendte, da det kan skade vandmiljøet.

Det er derfor meget vigtigt, at du senest ved bestillingen af vores services hvor der bruges kemiprodukter sikre dig, at tagrender og afløb leder direkte til et kloaksystem som er tilkoblede rensningsanlæg. Tjek evn. Ved din kommune.

Du bekræfter med din underskrift, at af hoslagte handels og leveringsbetingelser, at spildevand fra din ejendom ikke udledes direkte til vandmiljøet, men kun til kloak som er tilkoblede rensningsanlæg.

Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset din underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender du at ville holde Tekdam ApS erstatningsfrit for ethvert krav der måtte opstå mod Tekdam ApS i denne anledning. Du erkender hermed også, at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Tekdam ApS.

De kan hente oplysninger om afledning af dit spildevand ved din kommune. Du kan også tjekke BBR på www.ois.dk.

Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du tilvælge vores service om opsamling af væske fra algebehandling som Mulig Tilvalg + kr. 500.-

21. Ændring af aftale af Tekdam ApS

Er vi, Tekdam ApS, ude ved kunde og det viser sig, at alger ikke problemet forbeholder vi os retten til, at ændre i ordren. Vi ændre i orden så køber får en rens med et andet middel som kan løse problemet. Vi kan uden købers accept ændre i købers ordre, men kun på sådan måde at det bliver gjort i overensstemmelse med det faktiske problem. Handel og leveringsbetingelserne er en mellem køber og Tekdam ApS om at vi må lave en vurdering om kunde har et andet behov end det som forventede da det blev bestilt og kan dermed ændre i det uden købers accept.

Tagrenderens

Opmåling​

Hos Tekdam ApS foretages der altid en grundig opmåling inden opgaven påbegyndes

Fakturerings Beløbet vil, med mindre andet er aftalt, altid tage udgangspunkt i kontrolopmålingen. På den måde fakturers der hver for lidt eller for meget.

I tilfælde hvor der mere er mere end +10% end først indtaget i ordrebekræftelsen vil vi kontakte kunden og informere herom. Vær derfor ved telefonen eller i hjemmet på udførselsdatoen

Vi har dog en bagatelgrænse på 10% på opgaver under 100 m, dvs sige hvis der ikke er mere end 10% ekstra udføres opgaven uden merpris.

Viser det sig, at opmåling er under det estimerede antal meter i ordrebekræftelsen, vil arbejdet påbegyndes uden kommentarer.

Dato og tidspunkt

Hos Tekdam ApS giver vi altid en præcis dato for din afrens. Da ikke alle arbejdsdage er ens kan vi ikke give et præcist tidspunkt på dagen. Du vil isted, få et estimat for vores ankomst.

Tiderne er typisk:

Morgen

Formiddag

Middag

Eftermiddag

I tilfælde af dårligt vejr, som forhindrer udførsel på den aftalte dato, vil vi hurtigst muligt give dig besked herom og samtidig aftale en ny dato med dig.

Det skal du sørge for

Der er en nogle ting, som du skal have gjort klar, inden vi kommer på udførselsdatoen.

Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til tagrenderne rundt om ejendommen, blandt andet havelåger osv skal være ulåste.
 2. Der er mulighed for parkering tæt på tagrenderne
 3. Arealet tæt ved tagrenderne skal være ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign, så vi har mulighed for, at komme til med vores udstyr.

Garanti / Service Behandling af fliser

Tekdam ApS tilbyder kun garanti på tagrenderens hvis du får årlig vedligeholdelse (garanti- aftale). Vedligeholdelsen foretages 1 gang årligt i foråret eller efteråret.

Når vi har været forbi i forbindelse med en garanti/serviceaftale har du 11 måneders garanti

Afbestilling eller ændring af dato

For at foretage ændringer af din aftale skal du henvende til på telefon eller e-mail indenfor vores åbningstider.

Vores åbningstider kan du finde på vores hjemmeside: www. tekdam.dk

Alle aflysning skal ske skriftligt til info@tekdam.dk

Da flere af vores services er sæsonbaseret har vi mange bookinger i foråret og sommersæsonen

Det betyder når du har bestilt en tid ved os og fastsætter en dato for opgaven udførsel, har vi ikke mulighed for at tage imod andre bestillinger for den dato. Derfor vil din bestilling være bindende når vi har aftalt en dato for udførelsen og ønsker du alligevel at afbestille vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr. Se følgende gebyr her:

 1. Afbestilles der inde for 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves du ikke afbestillingsgebyr.
 2. Afbestillingen sker efter 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves der et gebyr på kr. 500.
 3. Afbestilles der inden for 5 hverdage før datoen for udførelsen opkræves der et gebyr på kr kr.1500
Ønsker du at afmelde du årlige serviceaftale har du mulighed for, at opsige gratis fra år til år såfremt at du opsiger din aftale inden 1. januar.

Fra d. 1 januar begynder vi planlægningen af alle ruter inklusiv din rute og da det er et stort administrativt arbejde vil der ved opsigelse efter 1. januar blive opkrævet et gebyr på kr 650

Betaling

Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.

5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Tekdam ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % pr påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

5.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil være betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Kontakt os i dag

Ønsker I et uforpligtende tilbud er I altid velkommen til at benytte vores formular.

 
 
 
 
Vedhæft billeder af dine vinduer
Vedhæft billeder af dine vinduer
Vedhæft billeder af dine vinduer
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser inden for 24 timer.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Har du spørgsmål?

Ring til os via nummeret herunder eller send en mail til ​info@tekdam.dk.

Henvendelser besvares inden for 24 timer.​

Her kan betales med mobilepay​

Tekdam ApS

CVR​: 42542423

Dr. Holsts Vej 40, 8230 Åbyhøj​

Klik her for rutevejledning